Dňa 25.05.2018 vstúpi do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZOOÚ“), preto si plníme informačnú povinnosť voči dotknutým osobám.

V zmysle novej platnej právnej úpravy Vám oznamujeme, že v plnom rozsahu rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov svojich zamestnancov, obchodných partnerov a klientov, ako aj všetkých ďalších osôb, ktoré jej sprístupnia svoje osobné údaje, a zaväzuje sa ich chrániť v zmysle GDPR a ZOOÚ.

Ochrane osobných údajov dotknutých osôb sa zaväzujeme venovať maximálnu pozornosť a k ich ochrane využívame tie najvyššie bezpečnostné štandardy.

S osobnými údajmi dotknutých osôb budeme vždy nakladať v medziach GDPR a ZOOÚ, pričom pri nakladaní s osobnými údajmi budeme dbať na ich ochranu pred neoprávneným zneužitím, poškodením, stratou či sprístupnením tretím osobám.

Naša webová stránka je za účelom zaistenia čo najväčšej ochrany osobných údajov dotknutých osôb chránená špičkovými ochrannými systémami tak, aby nedochádzalo k (i) neoprávneným prístupom k osobným údajom dotknutých osôb, (ii) protiprávnym poškodeniam dát, (iii) neoprávneným zmenám ani k (iv) nesprávnemu užívaniu osobných údajov dotknutých osôb či k (v) ich zneužitiu.

Účelom tohto dokumentu je vysvetliť ako sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb, na aký účel sa spracúvajú a aké sú práva dotknutých osôb podľa GDPR a ZOOÚ, pričom uvádzame nasledovné:

Prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak People s.r.o. so sídlom so sídlom Račianska 109/B, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 36 749 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 111674/B, oddiel: Sro, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Sprostredkovateľom je spoločnosť KMMT s. r. o. so sídlom ČSA 337/33, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 921 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 30990/R, oddiel: Sro, ktorá v mene Prevádzkovateľa spracúva osobné údaje dotknutých osôb.

Dotknuté osoby sú identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby, ktorých osobné údajne spracúvame.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, t. j. dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami  

Uvádzame, že osobné údaje môžu byť pre nižšie uvedené účely spracovania odovzdávané iným (tretím) osobám - sprostredkovateľom, ktoré sú na základe dohody zaviazané údaje pre nás spracovávať, napr. IT služby.

Zásady spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na základe týchto zásad spracúvania osobných údajov:

 1. účelovosť spracúvania osobných údajov
 2. minimalizácia spracúvania osobných údajov
 3. správnosť, úplnosť a presnosť osobných údajov
 4. minimalizácia uchovávania osobných údajov
 5. legitímnosť spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov

Informujeme, že poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ale požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie (pracovnej) zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, resp. je potrebná na účely zasielania pracovných ponúk. Dotknutá osoba nie je povinná osobné údaje poskytnúť, V prípade neposkytnutia osobných údajov (pracovná) zmluva  nemôže byť uzatvorená, resp. pracovné ponuky nemôžu byť zaslané.   
 

 1. Súhlas so spracúvaním údajov za účelom zasielania newsletterov

Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb za účelom marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu v rozsahu meno, priezvisko a e-mail.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe ustanovenom GDPR a ZOOÚ, a to udelenie súhlasu dotknutých osôb.

Dotknuté osoby nám udeľujú súhlas na správu, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov za účelom priameho marketingu prostredníctvom zasielania newsletterov.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžu dotknuté osoby kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu, a to takou formou, akou súhlas udelili. Súhlas sa udeľuje do jeho odvolania dotknutými osobami.

 1. Osobné údaje uchádzačov o konkrétne ponúkané zamestnanie

Spracúvame osobné údaje záujemcov o prácu- dotknutých osôb, ktorí  sa prostredníctvom on-line formulára na internetovej stránke prihlásili na konkrétnu pozíciu a zaslali životopis, motivačný list a fotografiu. V životopise a prípadne v motivačnom liste záujemcovia uvádzajú svoje osobné údaje za účelom uchádzania sa o vybranú pracovnú pozíciu v rozsahu najmä meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, email, telefónne číslo, vzdelanie, jazyky, vodičský preukaz, pracovné skúsenosti, národnosť a fotografia.

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie pomoci pri uchádzaní sa o konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú prejavil záujem záujemca o prácu.

Životopis ako aj motivačný list obsahuje údaje, ktoré sa v zmysle GDPR a ZOOÚ považujú za osobné údaje dotknutých osôb. Rovnako osobným údajom je fotografia dotknutých osôb.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe ustanovenom GDPR a ZOOÚ, a to za účelom vykonania opatrení pred uzatvorením (pracovnej) zmluvy.

Dotknuté osoby nám udeľujú súhlas na správu, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov za účelom uchádzania sa o konkrétnu ponúkanú pracovnú pozíciu na nevyhnutne potrebnú dobu, najneskôr do času uzavretia pracovnej zmluvy s úspešným uchádzačom.

Po uplynutí tejto doby zaniká právny základ spracúvania osobných údajov, preto následne nebudeme osobné údaje dotknutých osôb spracúvať.

 1. Osobné údaje osôb v databáze uchádzačov o zamestnanie na účely zasielania vhodných pracovných ponúk

Vzhľadom na to, že poskytujeme aj služby spočívajúce v poskytovaní pomoci pri hľadaní vhodnej pracovnej príležitosti pre dotknuté osoby je nevyhnutné v rozsahu osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách (fotografia) uchovávať a spracúvať životopisy, motivačné listy alebo prílohy dotknutých osôb vo vlastnej databáze uchádzačov o zamestnanie s cieľom zasielania pracovných ponúk a služieb spoločnosti, akoukoľvek formou, najmä: emailom, krátkou textovou správou (SMS), nahrávaným alebo nenahrávaným telefonickým rozhovorom, automatickým volacím alebo komunikačným systémom a poštovou zásielkou a to v rozsahu najmä meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, email, telefónne číslo, vzdelanie, jazyky, vodičský preukaz, pracovné skúsenosti a národnosť. 

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie pomoci pri hľadaní vhodnej pracovnej príležitosti a pozície pre dotknuté osoby s cieľom zasielania pracovných ponúk a služieb spoločnosti.

Spracúvame osobné údaje na základe právneho základu ustanoveného GDPR a ZOOÚ, a to udelenia súhlasu záujemcu o prácu ako dotknutej osoby.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžu dotknuté osoby kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu, a to takou formou, akou súhlas udelili.

Dotknuté osoby udeľujú súhlas na správu, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov v rozsahu poskytnutého životopisu za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie vo vlastnej databáze spoločnosti s cieľom zasielania pracovných ponúk a služieb spoločnosti, akoukoľvek formou  po dobu troch rokov.

Po uplynutí tejto doby zaniká právny základ spracúvania osobných údajov, a preto následne nebudeme osobné údaje dotknutých osôb spracúvať na účel poskytnutia pomoci pri hľadaní vhodnej pracovnej príležitosti a pozície.

Dotknuté osoby sú povinné zabezpečiť, aby poskytnuté osobné údaje boli pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. 

 1. Spracúvanie osobných údajov automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania

V niektorých prípadoch vykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutých osôb, ktoré má právne účinky, ktoré sa ich týkajú alebo ich podobne významne ovplyvňujú. Tieto automatizované postupy sú nevyhnutné na výber vhodného uchádzača o zamestnanie z okruhu uchádzačov, ktorému bude ponúknuté uzatvorenie (pracovnej) zmluvy so spoločnosťou.

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s jej majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Účelom spracúvania osobných údajov je použitie automatizovaných postupov, ktoré sú nevyhnutné na výber vhodného uchádzača o zamestnanie z okruhu uchádzačov, ktorému bude ponúknuté uzatvorenie (pracovnej) zmluvy so spoločnosťou.

Spracúvame osobné údaje na základe právneho základu ustanoveného GDPR a ZOOÚ, a to udelenia súhlasu záujemcu o prácu ako dotknutej osoby.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžu dotknuté osoby kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu, a to takou formou, akou súhlas udelili.

Dotknuté osoby udeľujú súhlas na správu, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov formou automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania osobných údajov, ktoré sa ma týkajú alebo ma podobne významne ovplyvňujú za účelom poskytovania služieb spoločnosťou pri hľadaní vhodnej pracovnej pozície pre moju osobu po dobu troch rokov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje dotknutých osôb sa nebudú prenášať do tretích krajín.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Oboznamujeme dotknuté osoby, že v niektorých prípadoch vykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutých osôb, ktoré má právne účinky, ktoré sa ich týkajú alebo ich podobne významne ovplyvňujú. Tieto automatizované postupy sú nevyhnutné na výber vhodného uchádzača o zamestnanie z okruhu uchádzačov, ktorému bude ponúknuté uzatvorenie (pracovnej) zmluvy s Prevádzkovateľom. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s jej majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje nebudú poskytované príjemcom osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutých osôb.

Na základe písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronickej žiadosti na email: osobneudajesp@gmail.com majú dotknuté osoby právo:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov
 • na prenosnosť svojich osobných údajov
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo na prístup k osobným údajom

znamená právo požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané.

Právo byť informovaný o spracúvaní

znamená získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva.

Právo na opravu

znamená právo dotknutých osôb žiadať opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva;

Právo na výmaz

znamená výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR alebo ZOOÚ (najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne,..).

Právo na obmedzenie

znamená obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR a ZOOÚ (napr. ak dotknuté osoby oznámia, že spoločnosť o nich spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy).

Právo na prenosnosť

znamená získanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, dotknuté osoby majú právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR a ZOOÚ.

Právo namietať

znamená právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ vrátane práva namietať proti profilovaniu, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa.  právo namietať znamená aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Upovedomujeme Vás, že dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika. Pri podozrení, že sa osobné údaje dotknutých osôb neoprávnene spracúvajú môžu dotknuté osoby podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad.

Cookies

Zjednodušene je možné uviesť, že tzv. cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá v počítači. Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač a optimálne tak prispôsobiť našu internetovú ponuku čo možno najoptimálnejším spôsobom Vašim potrebám. V prípade, že o tieto cookies nemáte záujem, môžete si nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil, prípadne tieto cookies vypnúť. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade, že na Vašom prehliadači zakážete všetky cookies, môže sa stať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam našej stránky.