Čo treba ohlásiť v Sociálnej poisťovni a komerčných zdravotných poisťovniach v prípade práce v Nemecku či Rakúsku.

Čo treba ohlásiť v Sociálnej poisťovni

 1. Zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) podliehajú právnym predpisom členského štátu, v ktorom činnosť vykonávajú. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 sa na nich vzťahuje legislatíva len jedného členského štátu. To znamená, že na občana, ktorý nie je zamestnaný na Slovensku a chce sa zamestnať v rakúskej alebo nemeckej spoločnosti, sa budú vzťahovať rakúske, resp. nemecké právne predpisy sociálneho a zdravotného poistenia aj napriek tomu, že má bydlisko na Slovensku, alebo tu má sídlo jeho zamestnávateľ.
 2. Voči Sociálnej poisťovni nie je žiadna oznamovacia povinnosť, ak v tom čase nie je u nás poistencom alebo odvádzateľom poistného. Ak zamestnanec alebo SZČO chce vykonávať svoju činnosť v Rakúsku alebo v Nemecku, o svojich povinnostiach a právach sa musí informovať v ich inštitúte sociálneho zabezpečenia.
 3. Povinnosť podať Sociálnej poisťovni odhlášku z povinného alebo dobrovoľného sociálneho poistenia pri niektorých druhoch poistenia má zamestnávateľ a SZČO v prípade vyslania na prácu v zahraničí alebo pri výkone činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ. Musí tiež požiadať o vystavenie formulára E 101, resp. vyplniť Registračný list fyzickej osoby (podrobnosti pozri nižšie – doplnenie). Klientom v ich životnej situácii poradí príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Informácie môžu získať aj na webovej stránke www.socpoist.sk alebo prostredníctvom call centra na tel. č. 02/59 248 967.
 4. Podľa nariadenia č. 883/2004 platia osobitné pravidlá pre prípad vyslania zamestnanca alebo SZČO na prácu v zahraničí a v prípadoch, ak zamestnanec alebo SZČO zvyčajne vykonáva činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ.
 5. Ak chce zamestnanec alebo SZČO uplatniť inštitút vyslania – dočasČoný výkon činnosti na území iného členského štátu, požiada Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára E 101 SK. Na uplatnenie inštitútu vyslania je potrebné splniť podmienky, ktoré sú podrobne uverejnené na internetovej stránke http:// www.socpoist.sk/poistenie–a– zarobkova–cinnost–v–eu/1561s, kde je k dispozícii aj žiadosť o vystavenie formulára E 101 z dôvodu vyslania. Okrem možnosti využiť inštitút vyslania má povinne poistená SZČO aj povinnosť v lehote do 8 dní oznámiť zmenu štátu výkonu činnosti na tlačive Registračný list fyzickej osoby. Podobne to platí aj v prípade vyslaných zamestnancov, kde zmenu štátu výkonu činnosti oznamuje na Registračnom liste fyzickej osoby vysielajúci zamestnávateľ.
 6. Ak SZČO alebo zamestnávateľ nesplní podmienky vyslania, počas výkonu činnosti na území Rakúska či Nemecka zamestnanec a SZČO budú podliehať rakúskej resp. nemeckej legislatíve. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný odhlásiť zamestnanca z povinného sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne a informovať sa v inštitúcii sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom zamestnanec činnosť vykonáva, aké majú povinnosti v súvislosti s registráciou a platením poistného.
 7. Platí to aj v prípade SZČO, ktorá ak je povinne poistená na sociálne poistenie v Sociálnej poisťovni, musí podať odhlášku z povinného sociálneho poistenia. Tí, na ktorých sa podľa rakúskej, resp. nemeckej legislatívy vzťahuje povinné nemocenské poistenie a/alebo povinné poistenie v nezamestnanosti, nemôžu na Slovensku uplatniť inštitút dobrovoľného nemocenského poistenia a/alebo dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.
 8. Ak je teda osoba na Slovensku dobrovoľne nemocensky poistená a/ alebo dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, a v inom členskom štáte sa na ňu budú povinne vzťahovať uvedené druhy poistenia, musí podať odhlášku z uvedených druhov dobrovoľného sociálneho poistenia.
 9. Ak však podľa rakúskej či nemeckej legislatívy existuje v súvislosti s výkonom činnosti zamestnanca alebo SZČO len dobrovoľné nemocenské poistenie a/ alebo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti,potom si môže zvoliť, ktorý systém dobrovoľného poistenia sa na ňu má vzťahovať. Odporúčame preto, aby sa občania vopred informovali v inštitúcii druhého členského štátu, aké majú povinnosti a práva v sociálnom zabezpečení a aké druhy poistenia sa nich v súvislosti s výkonom činnosti zamestnanca alebo SZČO vzťahujú.
 10. Uvedené sa nevzťahuje na dôchodkové poistenie, kde je možný súbeh povinného dôchodkového poistenia v inom členskom štáte a dobrovoľného dôchodkového poistenia na Slovensku, no za predpokladu, ak osoba v niektorej etape svojej kariéry podliehala slovenskej legislatíve ako zamestnanec alebo SZČO, alebo ako dôsledok týchto činností.
 11. Upravené sú aj situácie zvyčajného výkonu činnosti zamestnanca, resp. SZČO na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ (situácia odlišná od vyslania). Tí, ktorí sa nachádzajú v tejto situácii, musia oznámiť svoju situáciu inštitúcii sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom majú bydlisko (centrum životných záujmov).
 12. Ak má klient bydlisko na Slovensku, žiadosť podáva príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu na Slovensku. Vzory žiadostí sú takisto uverejnené na internetovej stránke.
 13. Ak bude podliehať našej legislatíve, Sociálna poisťovňa, ústredie vystaví formulár E 101 SK. V opačnom prípade bude Sociálna poisťovňa, ústredie informovať klienta, legislatíve ktorého členského štátu podlieha.

Čo musíte odhlásiť v komerčnej zdravotnej poisťovni

 1. Ak idete pracovať do iného členského štátu (ČS) Európskej únie, bez ohľadu na to, či ste študentom, alebo zamestnancom, musíte si v prvom rade overiť, či tam budete zdravotne poistení. V zásade platí pravidlo, že každý musí byť poistený vždy v štáte miesta výkonu pracovnej činnosti a môže byť poistený len v jednom členskom štáte EÚ.
 2. „Ak budete zdravotne poistení v niektorom členskom štáte EÚ, je potrebné, aby ste sa do 8 dní odhlásili zo zdravotného poistenia na Slovensku, resp. do 8 dní od dátumu vydania dokladu, ktorým poistenie v inom členskom štáte preukážete,“ informuje Petra Balážová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V takom prípade treba podať odhlášku poistenca a doklad o tom, že ste poistený v inom členskom štáte (napr. pracovnú zmluvu a čestné vyhlásenie o poistenosti v inom členskom štáte, prípadne národný preukaz zdravotného poistenia v inom členskom štáte, formulár E 106, EHIC a čestné vyhlásenie o poistenosti v inom členskom štáte a pod.). Zároveň je potrebné vrátiť preukaz poistenca a Európsky preukaz zdravotného poistenia EPZP vydaný slovenskou zdravotnou poisťovňou.
 3. Ak sa na vás nevzťahuje povinnosť byť zdravotne poistení v štáte EÚ,zostávate naďalej poistení na Slovensku ako samoplatca. Zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ budete čerpať na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia.
 4. Ak vycestujete do zahraničia mimo EÚ, a to najmenej na 6 mesiacov, je potrebné oznámiť to svojej zdravotnej poisťovni, preukázať, že na území iného štátu budete zdravotne poistení a tiež odovzdať preukaz poistenca. Po návrate na Slovensko by ste to mali oznámiť svojej zdravotnej poisťovni a znovu sa prihlásiť do zdravotného poistenia.

Ďalšie blogy

Chcete začať odznova niekde v zahraničí?
  Koľko v Nemecku zaplatíte za donášku jedla  
Kolko v nemecku zaplatite za donasku jedla
  Príručka vodiča v Nemecku  
prirucka vodica v nemecku
  Najlepšie letné športové podujatia v Nemecku  
Náhľadový obrázok - joži fandí na štadióne
  Cvičenie doma
Nemecko je jednou z populárnych destinácii pre vysokokvalifikovaných migrantov z kraji
prace v nemecku a ich ohodnotenie